Ochrana osobných údajov

1. Ako dlho uchovávame Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje neuchovávame dlhšie, než je potrebné, iba dovtedy, kým nespĺnime povinnosti, kvôli ktorým ste nám Vaše údaje poskytli, pokiaľ zákon nepovolí alebo nebude nevyžadovať, aby sme ich uchovávali dlhšie.
Doba uchovávania sa líši v závislosti od účelu spracovania údajov.
Napríklad informácie poskytnuté pri nákupe výrobkov eBižu.sk sú uchovávané podľa miestnych daňových zákonov (minimálne 5 rokov), zatiaľ čo údaje používané k marketingovej komunikácii sú uchovávané až do chvíle, kým zákazník nepožiada o ukončenie ich používania.

2. Ako používame nazbierané osobné údaje?

Meno a adresa
 • Doručenie objednávok
 • Doručenie produktových katalógov

Telefónne číslo
 • Potvrdenie objednávky pred jej odoslaním
 • Overenie prijatia objednávky po jej doručení

E-mail
 • Potvrdenie objednávky pred jej odoslaním (v prípade, že zákazníka nezastihneme telefonicky)
 • Odoslanie Newsletterov (ak si zákazník túto možnosť vyberie)
 • Udržiavanie vzťahov so zákazníkmi, výmena výrobkov, vrátenie výrobkov, atď.

Dátum narodenia a pohlavie
Tieto osobné údaje používame na účely prieskumu trhu.

3. Zabezpečenie osobných údajov

Naša webová stránka využíva rôzne techniky zabezpečenia informácií, ako napríklad firewall, postupy kontroly prístupu a kryptografické mechanizmy s cieľom vyhnúť sa neoprávnenému prístupu k údajom a zabezpečeniu dôvernosti osobných údajov.
Za týmto účelom používateľ akceptuje, že eBižu získava údaje na overenie prístupu. Osobné údaje sú šifrované (SSL). Spoločnosť eBižu vyhlasuje, že podnikla všetky potrebné technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti a integrity osobných údajov, ktoré spracováva a k zabráneniu ich straty, zmeny a / alebo prístupu neoprávneným tretími stranami.

4. Aké osobné údaje zhroažďujeme

 • Meno
 • Adresa
 • Telefónne číslo
 • Email
 • Dátum narodenia
 • Pohlavie
  Zákazníci poskytujú svoje osobné údaje v nasledujúcich prípadoch:
 • Pri vyplňovaní objednávkového formulára
 • Pri vytváraní účtu
 • Pri vyplňovaní formulára pre predstaviteľov
 • Pri vyplňovaní kontaktného formulára pre rôzne informácie alebo pri podávaní sťažnosti
 • Prostredníctvom telefónu pri potvrdzovaní objednávky
Všetky zhromaždené osobné údaje sú od príslušnej osoby.

5. Čo nám dáva právo na spracovanie osobných údajov

Spracovanie osobných údajov vyžaduje nasledujúce právne základy:
Plnenie zmluvy
Zhromažďovanie osobných údajov danej osoby je vykonávanie kúpno-predajnej zmluvy. V tejto súvislosti musí daná osoba poskytnúť potrebné osobné údaje k tomu, by bolo možné vykonanie zmluvy. V prípade, že tieto údaje neposkytnete, nebudeme môcť vykonávať predajnú činnosť.
Právne povinnosti
Faktúra je sa spracovávaná a vydávaná na základe právneho záväzku.
Súhlas
Pri osobných údajoch poskytnutých na tieto účely sa rozumie súhlas spracovania osobných údajov: - Zaobchádzanie s údajmi na webových stránkach.
- Využívajú sa výlučne k odosielaniu informácií o akciách, najnovších správ a personalizovaných informácií prispôsobených profilu danej osoby.
- Odpovedanie na Vaše otázky a sťažnosti.
- Oznamovacie informácie týkajúce sa dostupnosti produktov na webových stránkach.
Odvolanie súhlasu spracovania údajov nepredpokladá vykonanie kúpnej zmluvy v mene dotknutej osoby.
Právny záujem
Právny základ pre spracovanie osobných údajov dotknutej osoby je legitímnym záujmom eBižu v týchto prípadoch:
- Profilový vývoj na základe aktivít užívateľov registrovaných na webových stránkach a na iné registrované účely.
- Posielanie informácii o exkluzívnych propagačných akciách a najnovších správach danej osobe.
Všetky tieto kroky sú zamerané na zlepšenie spokojnosti zákazníkov, tak aby orientácia a nakupovanie na našich stránkach bola pre zákazníkov jedinečnou skúsenosťou.

6. Kto má prístup k Vašim osobným údajom?

a. Zamestnanci zodpovední za prípravu a doručenie objednávok z eBižu.sk.
b. Meno, adresa a telefónne číslo sú k dispozícii pre Maďarskú a Slovenskú Poštu iba v súvislosti s prepravou balíka.
c. Štátne organizácie a riaditeľstvá, pokiaľ vyžadujú, aby im tieto informácie oznámili daňové, pracovné, sociálne a iné príslušné predpisy. Správy a verejné inštitúcie, ak o to požiadajú, v súlade s daňovými, pracovnými, sociálnymi alebo inými príslušnými predpismi.
Osobné údaje zákazníkov nepredávame v žiadnej forme, neprenajímame ich a ani ich neposkytujeme tretím stranám, na ich vlastné použitie a zisk.

7. Aké sú Vaše práva v súvislosti s Vašimi osobnými údajmi?

Vezmite, prosím, na vedomie, že podľa Zákona o ochrane osobných údajov máte okrem iného právo:
 • vziať súhlas kedykoľvek späť;
 • požadovať od nás informácie, aké Vaše osobné údaje spracovávame;
 • vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť, poprípade požadovať obmedzenie spracovania;
 • požadovať od nás výmaz týchto osobných údajov;
 • podať sťažnosť dozornému orgánu na ochranu osobných údajov (Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky).
Ak chcete uplatniť svoje práva, musíte nás kontaktovať:
 • Email: kontakt@ebizu.sk
 • Korešpondenčná adresa: eBižu P.O. BOX č. 6. 94301, Štúrovo 1
K spracovaniu žiadosti budeme potrebovať Vašu osobnú identifikáciu.

8. Kto je zodpovedný za zozbierané osobné údaje?

Za spracovanie osobných údajov je zodpovený: S.C Ebiju S.R.L, Daňové číslo: RO25572873
Oboznamujeme Vás, že Ebiju si určil delegáta ochrany údajov, ktorý je k dispozícií v prípade akýchkoľvek otázok ohľadom spracovania osobných údajov.
Kontakt:
 • Email: kontakt@ebizu.sk
 • Korešpondenčná adrea: eBižu P.O. BOX č. 6. 94301, Štúrovo 1

9. Používanie súborov Cookies

Čo sú to Cookies?
Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách (ako sú prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania), takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať.

Za akým cieľom sa Cookies používajú?
Cookies môžu byť použité na zaznamenávanie voľby, ktorú urobil užívateľ ako napríklad položky pridané v nákupnom košíku v internetovom obchode alebo môžu zaznamenávať aktivitu používateľa počas prehliadania napríklad kliknutia na tlačidlá, prihlásenie alebo zaznamenávanie stránok, ktoré už navštívil.

Aké Cookies používame?
Ak sú cookies v prehliadači povolené, uložia sa na počítači používateľa, zvyčajne ako krátky textový súbor na zvolené miesto. Pri každej ďalšej požiadavke na stránku z toho istého webového sídla potom prehliadač tieto dáta posiela späť serveru, v prípade dočasných cookies len po dobu trvania aktuálnej návštevy (session), v prípade permanentných aj pri každej ďalšej návšteve.

Obsahujú Vaše osobné údaje cookie súbory?
Samotné súbory cookie nevyžadujú používanie osobných údajov a vo väčšine prípadov neidentifikujú užívateľov internetu. Osobné údaje zozbierané prostredníctvom súborov cookie môžu byť zhromažďované iba na uľahčenie určitých funkcií pre užívateľov. Takéto údaje sú šifrované takým spôsobom, že neoprávnené osoby k nemu nemajú prístup.

Povolenie a vymazanie cookies súborov
Cookies majú mnohé výhody a ich používanie uľahčuje prehliadanie. Vo všeobecnosti ich netreba zakazovať ani zatracovať. Zneužitie cookies sa zbytočne nafukuje a to aj v prípade na Slovensku, kedy sa zvyšovanie ceny ako dôsledok používania cookies nedalo jednoznačne preukázať. Naša legislatíva definuje (pozri nasledovný nadpis), že cookies môžu byť použité len na prenos alebo uľahčenie prenosu. Zneužitie cookies na manipuláciu s cenou je preto trestné. Proti zákazu alebo obmedzeniu cookies sa stavajú firmy, ktoré sa špecializujú na vyhľadávanie a predávanie reklamy. Naopak, ich možné negatívne dôsledky zveličujú firmy zamerané na ochranu počítačov a osobných údajov.
Užívateľ má možnosť v počítači cookies prehliadať a odstrániť ich jednotlivo alebo všetky naraz a to buď priamo (ak vie kde sú uložené) alebo pomocou prehliadača. Odstránenie cookies z počítača nemá žiaden podstatný vplyv na prehliadanie webu. Web by mal potom (pri ďalšej návšteve po odstránení cookies) užívateľa pokladať za nového. Je však pravdou, že po odstránení sa môžu odstrániť aj niektoré údaje, ktoré uľahčujú prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov.
Užívateľ môže úplne zakázať ukladanie cookies na svojom počítači alebo zvoliť si režim privátneho (privacy mode) prehliadania (Inkognito, inPrivate a pod.), ktorý má ešte výraznejšie obmedzenia. Musí však potom počítať s obmedzeniami, ktoré vyplývajú z nemožnosti využiť výhody cookies. Nie je pravda, že web nefunguje bez cookies. Nefungujú len služby, pre ktoré sú cookies nevyhnutné.
Otázky ohľadom bezpečnosti a ochrany osobných údajov
Cookies nie sú vírusy! Cookies neznamenajú žiadne nebezpečenstvo pre počítač, pretože sú v textovom súbore, ktorý nemôže byť spustený a prevziať kontrolu nad počítačom. Napriek tomu cookies môžu byť nebezpečné pre ochranu súkromia. Navštívený web si totiž môže ukladať do cookies akékoľvek informácie, ktoré o návštevníkovi zistí a môže tak postupne zisťovať záujmy konkrétneho návštevníka. Ktoré stránky navštevuje, aké informácie vyhľadáva, ako často daný web navštevuje, na ktorý iný web odchádza a pod.
Týchto informácií sa dá neskôr aj bez vedomia návštevníka využívať pre cielenú reklamu (eufemisticky nazývanú ako reklama založená na záujmoch), štatistické vyhodnocovanie správania návštevníkov, a pod.
Tieto informácie však možno získavať aj bez cookies, preto toto ich využitie nemôže byť považované za obzvlášť nebezpečné.
Cookies možno zneužiť najmä vtedy, ak získa útočník prístup k počítaču používateľa, pretože cookies na počítači nie sú nijako chránené. Potom možno predstierať napr. cudziu identitu.
Pre via informácií navštívte stránku HTTP Cookie.